แนวทาง

แนวทางการแทงบอลสเต็ป FIFA55 BNK

แนวทางการแทงบอลสเต็ป FIFA55 BNK

วันนี้ เราจะมาแนะนำ แนวทางการแทงบอลสเต็ป FIFA55 BNK เราได้เลือกวิธีการที่มองว่าดีที่สุดมานำเสนอ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาและตัดสินใจลำบากว่าตกลงจะเลือกใช้วิธีไหนกันแน่

สำหรับสูตรที่เราจะแนะนำก็คือ “ความน่าจะเป็น 5 รูปแบบ” จาก “5 ตัวเลือก” นั่นเอง

โดยวิธีการมีดังนี้

 1. เลือกจำนวนคู่ที่มองว่ามีความเป็นไปได้สูงสุด
  โดยเลือกจำนวนคู่ที่มองว่าน่าจะชัวร์แน่ๆมาสัก 5 คู่
 2. เลือกจำนวนทายผลต่อชุด
  อาจจะเลือกแทงสัก 2-5 คู่ตามความพอใจ
 3. จับคู่แต่ละทีมที่เลือก
  เมื่อนำทุกทีมมาจับคู่ จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด 5 รูปแบบคือ
  1-2-3
  1-2-4
  1-2-5
  1-3-4
  1-3-5

ที่วันนี้ FIFA55 BNK ของเราเลือกเอาสูตรแทงบอลสเต็ปวิธีนี้มาเสนอ เพราะสามารถพลิกแพลงได้ กำหนดเงินทุนต่อชุดสมมุติแทงชุดละ 100 บาท ก็จะใช้ทุนประมาณ 1,000 บาท วิเคราะห์ราคาบอลต่ำสุดสูงสุด

หากแต่ละคู่มี อัตราคูณดังนี้
1.80 , 1.85 , 1.90, 1.78 , 1.60
หากเราคูณผลต่ำที่สุดก็จะได้ เท่ากับ 1.6 x 1.78 x 1.8 = 5.1264 หากคูณทุน 100 จะเท่ากับ 512.64
หากเราคูณผลสูงที่สุดก็จะได้ เท่ากับ 1.8 x 1.85 x 1.9 = 6.327 หากคูณทุน 100 จะเท่ากับ 632.7

จะเห็นว่า ถ้าชนะ 2 คู่ขึ้นไป ก็น่าจะพอคืนทุนได้ หรือขอแค่ทายให้ถูกสัก 20% เป็นอย่างต่ำนั่นเอง ซึ่ ง มี ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ สู ง ม า ก สำ ห รั บ สู ต ร แ ท ง บ อ ล ส เ ต็ ป แ บ บ นี้ ห า ก ป ร ะ เ มิ น ก า ร จั ด ชุ ด ดั ง ก ล่ า ว ส ม มุ ติ ว่ า คู่ ที่ 1 เ สี ย เ ร าจ ะ เ ห ลื อ อี ก 4 ชุ ด ใ ห้ ลุ้ น อี ก 4 ชุ ด ก็ ถื อ ว่ า ยั ง ไ ด้ กำ ไ ร

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > >