เทคนิคลับสุดยอด การแทงบอลแบบ สูง/ต่ำ

เทคนิคลับสุดยอด การแทงบอลแบบ สูง/ต่ำ

เทคนิคลับสุดยอด การแทงบอลแบบ สูง/ต่ำ FIFA55 BNK เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่เราเก็บมาฝากกันอีกเช่นเคย มาดีเทคนิครวยกันเรยคับ

ทำการเลือกคู่บอล ที่มีราคาต่อที่ 2 / 2.5 มา 1 คู่ เมื่อเลือกได้แล้ว อย่าเพิ่งใจร้อน ให้รอราคาลดลงมาที่ราวๆ 1.5 / 2 ก่อน ซึ่งช่วงเวลาที่ราคาลดลงมานั้น

จะอยู่ในช่วงเวลาที่ ผ่านไปแล้ว 30 นาที

พอได้ราคาตามที่ต้องการแล้ว ให้แทงบอลไปที่ สูง ทันทีหลังจากนั้นก็ รอๆๆ ให้มีการทำประตูเกิดขึ้น แต่เมื่อหมดเวลาครึ่งแรกแล้วยังไม่มีการทำประตูเกิดขึ้น ให้แทงต่ำ สวน ขึ้นไปทันที

แต่ถ้ามีการทำประตูเกิดขึ้นไปก่อนที่จะหมดเวลาครึ่งแรก แน่นอนว่า ราคาจะพุ่งขึ้นไปที่ 2.5 ทันที ก็จะเข้าทางของเราเมื่อมี

การทำประตูเกิดขึ้นแล้วที่ครึ่งแรก พ อ ร า ค า บ อ ล ขึ้ น ถึ ง 2.5 ใ ห้ แ ท ง ต่ำ ไ ป เ ท่ า ๆ กั บ จำ น ว น ที่ แ ท ง สู ง ไ ป เ ล ย

เทคนิคลับสุดยอด การแทงบอลแบบ สูง/ต่ำ
เทคนิคลับสุดยอด การแทงบอลแบบ สูง/ต่ำ

ถ้าผลจบที่ 0 หรือ 1 เรากินต่ำที่ 2.5 เสียค่าน้ำประมาณ10%ผลการแข่งขันจบที่ 3 ขึ้นไปเรากินสูงที่ 1.5/2

เสียค่าน้ำประมาณ10%แต่ถ้าผลจบที่ 2 เราก็กินสูง 1.5/2 ครึ่งหนึ่งและไปกิน

เ ท ค นิ ค ก า ร แ ท ง บ อ ล สู ง ต่ำ FIFA55 BNK ต่ำ เ ต็ ม ๆ ที่ 2. 5 ไ ด้ เ งิ น ทั้ ง แ ท ง สู ง 1.5 /2 แ ล ะ ต่ำ 2.5

ไ ด้ กำ ไ ร 1.5 เ ท่ า ห รื อ 1 5 0 % ใ น ข ณ ะ ที่ โ อ ก า ส เ สี ย มี เ พี ย ง 1 0 % เ ท่ า นั้ น เ อ ง

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > >